بخشی از کتاب:


گرالت اهل ریویا یک ویچر است. جادوگری مکار، آدمکشی بی رحم.
و قاتلی خونسرد.
تنها هدفش: نابودی هیولاهایی است که دنیا را آلوده ساخته اند.
اما هر چیز هیولامانندی، شیطانی نیست و هر چیز زیبایی، خوب نیست؛ و در هر داستان پریانی ذره ای حقیقت نهفته است.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد  اول: آخرین آرزو

سایت دوران اژدها

در حال انتشار

...

...

جلد دوم: شمشیر سرنوشت

سایت دوران اژدها

درحال ترجمه

...

...

 جلد سوم تا هفتم

 

رزرو شد

...