بخشی از جوایز:

Tähtifantasia Award Nominee (2010), David Gemmell Legend Award Nominee (2009)

بخشی از کتاب: لوگِن ناین فینگرز، بربر بدنام، سرانجام بدشانسی می آورد. او در میان تعداد زیادی از افراد دشمن گرفتار آمده و در آستانه ی تبدیل شدن به یک بربر مرده است – و بدین گونه پشت سرش هیچ چیز به جز سرودهای بد، دوستان مرده و تعداد زیادی دشمن خوشحال باقی نمی گذارد. فرمانده نجیب زاده جزال دَن لوتر، افسر بی پروا، و نمونه ی بارز یک آدم خودخواه، در ذهنش هیچ چیز خطرناک تری از سرکیسه کردن دوستانش در ورق بازی و خیالبافی درباره ی شکوه و افتخار در میدان شمشیر ندارد. اما جنگ فرا می رسد و بر روی میدان نبرد یخ زده ی شمال، آنها با قوانین خونین مبارزه، با یگدیگر می جنگند. مفتش عقاید، گلاکتا، فلجی که شکنجه گر می شود، هیچ چیز را بیشتر از دیدن جزال که در یک تابوت به خانه بازگردانده می شود، دوست ندارد. اما سپس گلاکتا از همه متنفر می شود. جادوگر بایاز وارد می شود. یک پیرمرد تاس با خلق و خویی وحشتناک و دستیاری احساساتی، او توانست که به جادوگر اول تبدیل بشود، او توانست که شیادی تماشایی باشد، اما او هر چیزی که هست، او درصدد است تا زندگی های لوگن، جزال و گلاکتا را کاملا مشکل تر از قبل سازد. توطئه های قتل آشکار می شوند، حساب های قدیمی آماده ی تسویه شدن هستند، و خط بین قهرمان و تبه کار آنقدر تیز است که خون را بریزد.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم  و سوم

سایت دوران اژدها

...

رزرو شد

...