بخشی از کتاب: چی می شه اگه قهرمان پیشگویی شده شکست بخوره؟ چه جور دنیای در انتظار ماست وقتی که ارباب تاریکی تمام دنیا رو تحت کنترل خودش دربیاره؟ جواب رو در سه گانه ی مه زاد خواهید یافت، حماسه ای از شگفتی ها و هنرهای رزمی جادویی که در مه زاد آغاز می شود.  برای یک هزارسال، خاکستر از آسمان می بارد و هیچ گلی شکوفه نمی دهد. برای یک هزار سال اسکاها نامی که در دنیای مه زاد به رعیت ها اطلاق می شود اسیر بدبختی و پستی هستند و در ترس زندگی می کنند. برای یک هزار سال فرمانروا، با قدرت مطلق و وحشت تمام و شکست ناپذیری خداگونه بر دنیا حکم می راند.  سپس، در زمانی که امید مدت ها قبل از دسته رفته بود و حتی یادش نیز باقی نمانده بود، یک نیمه اسکای دل شکسته ی زخمی در جهنمی ترین زندان فرمانروا آن را کشف می کند. کلسیر در خودش قدرت های یک مه زاد را می یابد. او...

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد  اول: آخرین امپراتوری

سایت دوران اژدها

 درحال ترجمه(90 درصد)

...

...

جلد دوم تا سوم

 

 

رزرو شد

...

 تک رمان های این سری

 

 

رزرو شد

...