بخشی از کتاب: نایت ساید قلب تاریک، رازآلود و تهدید آمیز لندن است که از بقیه‌ی دنیا پنهان شده. جایی که جادو واقعی تر از آن است که بتوانی تحملش کنی. جایی که زندگی و ارواح و هر چیز دیگری که به فکرت برسد، اتیکت فروش خورده و بدترین رویاهایت جلود چشم هم در جسمی عاریه ای رژه می روند.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزو شده

کنسل شده

جلد دوازده

زندگی خوب

مشخص نیست

رزرو شده