بخشی از کتاب: داستان جوانی با قدرت پر موهبت جادویی از صدای خود کیوس بیان می شود تا بدنام ترین جادوگر موجود در دنیا شود. روایت صمیمانه کودکیش در سفر همراه با بازیگران دوره گرد، سال های سپری شده به عنوان یتیمی وحشی در شهر پر از جرم و جنایت، تلاش شجاعانه بی شرمانه اما موفقش برای ورود به مدرسه افسانه ای جادو و زندگیش به عنوان فراری پس از قتل پادشاه داستانی پر کشش بی رقیب نوجوانانه در ادبیات اخیر رقم می زند. داستان پر فعالیت نوشته شده به دست یک شاعر، به نام باد، شاهکاری است که خواننده را به جسم و ذهن یک جادوگر انتقال می دهد. روایت جوانی با موهبتی جادویی که خود را کیوس می نامد تا بدنام ترین جادوگر موجود در دنیا شود. روایتی صمیمانه از کودکی اش در سفر به همراه بازیگران دوره گرد و سالها زندگی او به عنوان یتیمی وحشی در شهری پر از جرم و جنایت و تلاشی شجاعانه اما موفق برای ورود به مدرسه ای افسانه ای جادو و زندگی اش به عنوان یک قاتل فراری که داستانی پرکشش و بی رقیب را رقم می زد. داستانی نوشته شده به دست یک شاعر که خواننده را با ذهن و جسم یک جادوگر آشنا می کند.

توجه: برای همکاری در ترجمه این مجموعه با این ایمیل تماس حاصل کنید.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم

سایت دوران اژدها

در حال ترجمه

 رزرو شده

....