نویسنده از خودش می گوید:
به عنوان یک نویسنده، و یک مادر، همیشه به دنبال کردن رویاها اعتقاد داشتم، به دنبال کردن قلبتون. این هم مهمه که قلبتون رو حفظ کنید، برای همین من به این اعتقاد دارم که باید در مقابل حمله ی زامبی ها آماده باشیم و نمی تونم به قدر کافی روی این نکته تاکید کنم که چقدر مهمه که مته های خانوادگی تون رو آماده به کار نگه دارین تا همه ی اعضای خانواده در مقابل زامبی ها آماده باشند. کی می دونه! مطمئن شید مبلتون آمادست که به پشت در هل داده بشه. حواستون باشه که اگر یکی از اعضای خانواده بعد از دفاع در مقابل زامبی ها اون طرف در جا مونده باشه، همون طرف هم باقی می مونه! منافع جمع مهمه تره و از این حرفا.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد اول: یورش بالها

سایت زندگی خوب

منتشر شده

...

....

جلد دوم: درخون

سایت زندگی خوب

در حال ترجمه

...

....

جلد سوم تا پنجم

 

 

رزرو شد

....