جوایز: Eurocon for Encouragement(2007)

بخشی از کتاب: سال 2033 است. زمین به ویرانی کشیده و انسانیت تقریبا منقرض شده است. شهرهای نیمه خراب به خاطر تشعشعات رادیواکتیو غیرقابل سکونت شده اند. گفته می شود فراتر از مرزشان، بیابان های سوخته و بقایای جنگل های نابود شده دیده می شوند. کسانی که زنده مانده بودند، گذشته ی باشکوه انسانیت را به خاطر داشتند. ولی آخرین بقایای تمدن به یک خاطره ی دور، به افسانه و اسطوره تبدیل شده اند. 20 سال از آخرین روزی که هواپیمایی از روی زمین برخاست، می گذرد. ریل های زنگ زده به پوچی منتهی می شوند. آسمانی که زمانی امواج درون آن از توکیو، نیویورک و بوینس آیرس زوزه می کشید، خالی و بی روح بود. بشر نظارتی که بر زمین داشت، به گونه ی جدیدی از زندگی واگذار کرده؛ جهش یافته هایی که با دنیای جدید سازگارترند. کار بشر تمام شده. چند هزار بازمانده باقی مانده اند، بدون این بدانند آیا آخرین نفرات هستند  یا نه. آن ها در متروی مسکو زندگی می کنند. بزرگترین پناهگاه بمباران هوایی که تاکنون ساخته شده. آخرین پناهگاه انسانیت. ایستگاه ها به نیمه ایالت هایی تبدیل شده اند و عامل اتحاد مردم، ایده ها، ادیان، تصفیه کننده های آب و یا نیاز ساده ی مقابله با تاراج دشمن است. این دنیا، دنیایی بدون فرداست. جایی برای رویا، برنامه و امید نیست. احساس در برابر غریزه سر خم کرده. غریزه ای که مهم ترین بعدش، بقاست. بقا به هر قیمتی. وی.دی.ان.کی.اچ شمالی ترین ایستگاه سکونی در خطی که روی آن واقع است، می باشد. وی.دی.کی.ان.اچ یکی از بهترین ایستگاه های مترو بود و هنوز هم ایمن باقی مانده. ولی اکنون سر و کله ی تهدید جدیدی پیدا شده. وظیفه ی مهمی بر دوش آرتیوم، مرد جوانی که در وی.دی.ان.کی.اچ زندگی می کند، گذاشته شده؛ وظیفه ی زدن به قلب مترو، رفتن به پلیس افسانه ای، خبر کردن همه از یک خطر وحشتناک و پیدا کردن کمک. آینده ی ایستگاهی که در آن زندگی می کرد، کل مترو و شاید کل انسانیت در دستان اوست.

توجه: این مجموعه برای چاپ توسط مدیر وبلاگ شهاب سنگ یخ زده در نظر گرفته شده است.

کتاب

سایت مترجم

میزان پیشرفت

رزرو شده

کنسل شده

جلد دوم: مترو 2034

وبلاگ شهاب سنگ یخ زده

 

رزرو شد

....